Tridhara - preview
Tridhara - featured on Mela, SABC 3
Ganapati Vighan Haran
Shankar Shri Mahadev
Ya Devi Sarvabhuteshu
Tarana by Manesh Maharaj
Kathak 108 spins by Manesh Maharaj
TAAL CHAKRA
Bho Shumbho by Manesh Maharaj